Free shipping for orders over $100

Kasutajatingimused

Käesolevad kasutaja- ja teenusetingimused reguleerivad veebisaidi https://pell.bio, ja PELL Labs OÜ pakutavate seotud toodete ja teenuste kasutamist.

Aadressile https://pell.bio sisenedes nõustute järgima neid kasutaja- ja teenusetingimusi ning järgima kõiki kehtivaid seadusi ja määrusi. Kui te ei nõustu nende kasutaja- ja teenusetingimustega, on teil keelatud https://pell.bio veebilehele juurde pääseda või kasutada muid antud veebilehe või PELL Labs OÜ pakutavaid teenuseid.

Meie, PELL Labs OÜ, jätame endale õiguse kõiki oma teenusetingimusi oma äranägemise järgi korrigeerida ja muuta. Kõik käesolevate teenusetingimuste muudatused jõustuvad kohe alates muudatuste avaldamise kuupäevast.

Käesolevaid teenusetingimusi värskendati viimati 15. aprillil 2021.

Kasutuspiirangud

Selle veebisaidi kasutamisel garanteerite enda, kasutajate ja teiste esindatavate osapoolte nimel, et te ei:

  1. modifitseeri, kopeeri, valmista tuletatavaid töid, dekompileeri või ümbertöötle materjale ja tarkvara, mis on saadud otseselt või kaudselt sellelt veebisaidilt;
  2. eemalda mis tahes sellel veebisaidil olevast materjalist ja tarkvarast autoriõiguseid;
  3. edasta materjale teisele isikule või peegeldada neid mis tahes muus serveris;
  4. kasuta seda veebisaiti või mis tahes sellega seotud teenuseid teadlikult või hooletusest viisil, mis kuritarvitab või häirib meie võrke või mis tahes muud PELL Labs OÜ pakutavat teenust;
  5. kasuta seda veebisaiti või sellega seotud teenuseid ahistava, sündsusetu, petturliku või ebaseadusliku materjali edastamiseks või avaldamiseks;
  6. kasuta seda veebisaiti või sellega seotud teenuseid vastuolus kehtivate seaduste või määrustega;
  7. kasuta seda veebisaiti volitusteta reklaami või rämpsposti saatmiseks;
  8. kasuta seda veebisaiti kasutaja andmete kogumiseks ilma kasutaja nõusolekuta; või
  9. kasuta seda veebisaiti või sellega seotud teenuseid viisil, mis võib rikkuda kolmandate isikute privaatsust, intellektuaalomandi õigusi või muid õigusi.

Intellektuaalne omand

Käesoleval veebisaidil sisalduvate materjalide intellektuaalomand on PELL Labs OÜ omanduses või litsentsitud ning kaitstud kehtivate autoriõiguste ja kaubamärgi seadustega. Anname oma kasutajatele loa alla laadida üks eksemplar materjalidest isiklikuks, mitteäriliseks ajutiseks kasutamiseks.

See tähendab litsentsi andmist, mitte omandiõiguse üleandmist. Antud litsents lõpeb automaatselt, kui rikute mõnda käesolevatest piirangutest või teenusetingimustest, ja PELL Labs OÜ võib selle igal ajal lõpetada.

Vastutus

Meie veebileht ja meie veebisaidil olevad materjalid pakutakse põhimõttel “as-is”. PELL Labs OÜ loobub seadusega võimalikus ulatuses väljastamast igasugu otseseid ning kaudseid garantiisid ning loobub ja tühistab käesolevaga kõik muud garantiid, sealhulgas kaudsed garantiid või müümisvõimalused, konkreetseks otstarbeks sobivuse, intellektuaalomandi rikkumisest hoidumise või muude õiguste rikkumise kohta.

PELL Labs OÜ ega tarnijad ei vastuta võimalike kahjude eest, mis teil või kolmandatel isikutel on tekkinud seoses selle veebisaidi, sellel veebisaidil olevate materjalide või müüdavate toodete kasutamisega või suutmatusega neid kasutada, kaasa arvatud siis, kui PELL Labs OÜ’d või volitatud esindajat on suuliselt või kirjalikult sellise kahju tekkimisest või tekkimise võimalusest teavitatud.

Käesoleva kokkuleppe kontekstis hõlmab „kaudne kahjum” igasugust kaudset kahjumit, tegelikku või eeldatavat saamata jäänud tulu, tulude kaotust, äritegevuse piiranguid, firmaväärtuse kaotamist, võimaluste kaotust, säästude kaotust, maine kaotust, kasutamisvõimaluse kaotus ja/või andmete kadumist või rikkumist, kas põhikirja, lepingu, õigluse, delikti (sealhulgas hooletuse) või muul alusel.

Tulenevalt sellest, et mõnes jurisdiktsioonis ei lubata piirata kaudseid garantiisid ega vastutust tulenevate või juhuslike kahjude eest, ei pruugi need piirangud teie suhtes kehtida.

Materjalide täpsus

Meie veebisaidil ilmuvad materjalid ei ole kõikehõlmavad ja on mõeldud üksnes üldiseks teabeks. PELL Labs OÜ ei garanteeri ega esita mingeid kinnitusi selle veebisaidi materjalide kasutamise täpsuse, tõenäoliste tulemuste või usaldusväärsuse kohta, ega ka muul viisil selliste materjalide või selle veebisaidiga seotud ressursside kohta.

Lingid

PELL Labs OÜ ei ole üle vaadanud kõiki oma veebisaidiga lingitud saite ega vastuta sellise lingitud saidi sisu eest. Mis tahes lingi lisamine ei tähenda PELL Labs OÜ poolt kinnitamist, heakskiitu ega kontrolli. Selliste lingitud saitide kasutamine on teie enda vastutusel ja soovitame tungivalt teil nende saitide sobivuse osas ise põhjalikumalt uurida.

Õigus lõpetada

Võime peatada või lõpetada teie õiguse kasutada meie veebisaiti ja lõpetada käesolevad teenusetingimused kohe, kui teavitame teid kirjalikult nende teenusetingimuste rikkumisest.

Erand

Käesolevate teenusetingimuste mis tahes tingimused, mis on täielikult või osaliselt tühised või mida ei saa rakendada, katkestatakse ulatuses, mis on tühine või täitmatu. Ülejäänud teenusetingimuste kehtivust see ei mõjuta.

Kohaldatav seadus

Käesolevaid teenusetingimusi reguleerivad ja neid tõlgendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja määrustele. PELL Labs OÜ toodete või teenuste, sh organia.eu veebilehte kasutades rakenduvad automaatselt ja pöördumatult Eesti Vabariigi ja EU jurisdiktsiooni.